گرید و کلاس پیچ و مهره ها

استحکام پیچ و مهره ها یا همان گرید و کلاس مهمترین پارامتر در انتخاب و خرید پیچ و مهره  بشمار می رود.
بدین جهت درج نشان یا کد استحکام پیچ و مهره ها  طبق استاندارد الزامی است.

گرید و کلاس پیچ و مهره ها - تصویر

گرید و کلاس پیچ و مهره ها

 استانداردهای اروپایی ازجمله استاندارد DIN   برای مشخص نمودن استحکام ( گرید و کلاس پیچ و مهره ها ) از کدهای ذیل استفاده می کند.    

کد استحکام پیچها طبق استاندارد DIN

عکس گرید و کلاس پیچ و مهره ها

  برای مثال:  پیچ با کد 10.9

عدد اول ( 10 ) نشانگر استحکام کششی اسمی  ( nominal tensile strength) پیچ است. ضریب آن 100 است و واحد آن نیوتن بر میلمتر مربع یا مگاپاسکال می باشد.

1Mpa = 1N/mm2

برای درک بهترمی توان اینگونه بیان نمود که : استحکام کششی مقداری نیرویی است که پیچ بدون تغییر شکل قابل توجه تحمل نموده و پس از رها کردن به حالت اول خود برمی گردد.
واحد آن نیوتن بر میلیمتر مربع  است. یعنی پیچ 10.9 مقدار 1000 نیوتن بر میلیمتر مربع را تحمل می نماید.
به عبارت ساده هر میلی متر مربع از سطح پیچ گرید 10.9 مقدار 100 کیلو نیرو تحمل میکند.
با احتساب سطح مقطع پیچ می توان استحکام پیچ مورد نظر را محاسبه نمود.

برای مثال:
پیچ سایز  M12    گرید 10.9 سطح مقطعی برابر با   113  میلمتر مربع دارد.
یعنی 11300 کیلوگرم نیرو را تحمل می کند.

توجه:
در زمان محاسبه سطح مقطع پیچ، عمق رزوه پیچ و مهره از فرمول کسر می گردد.

گام رزوه در محاسبه سطح مقطع پیچ موثر است.  واحد سطح مقطع میلیمتر مربع می باشد.

عدد دوم روی پیچ نشانگر حاصل تقسیم استحکام تسلیم ( yield)  به استحکام کششی اسمی ( tensile strength /nominal tensile strength )  است. ضریت آن 10 و واحد آن درصد است.
به عبارت ساده عدد دوم در گرید 10.9 بیانگر این است که این پیچ  90%  نیروی شکست را تحمل می کند و تغییر شکل قابل توجهی نمی دهد. پس از آن شروع به کش آمدن می کند و درنهایت می شکند.

جدول گرید و کلاس پیچ و مهره

استانداردهای امریکایی برای نشان دادن استحکام پیچ و مهره  از نشانه هایی روی سطح پیچ استفاده می کنند.

گرید و کلاس پیچ و مهره ها - استاندارد ASTM


برای نشاندادن کلاس و گرید مهره ها معمولا از یک عدد استفاده می شود.

عدد حک شده بر روی مهره ها برگرفته از عدد سمت چپ پیچ مناسب آن می باشد. ضریب آن 100 است و  واحد آن نیوتن بر میلیمتر مربع می باشد.

گرید و کلاس پیچ و مهره - iso
این عدد نشانگر بار گواه ( stress under proof load )  می باشد . واحد بار گواه نیوتن بر میلیمتر مربع است.
بار گواه مقداری باری است که مهره بدون تغییر شکل در قسمت رزوه تحمل می نماید.