محاسبه گشتاور پیچ ها

پس از انتخاب صحیح کلاس پیچ، اعمال گشتاور مناسب مهمترین فاکتور در یک اتصال به شمار می آید.
اعمال گشتاور زیاد باعث آسیب به اتصال و رزوه های داخلی و خارجی می گردد. از طرفی اعمال گشتاور ضعیف استحکام لازم را در اتصال ایجاد نمی کند.
محاسبه گشتاور پیچ ها و اعمال صحیح آن می تواند ضامن یک اتصال استاندارد باشد.

محاسبه گشتاور پیچ ها

روش محاسبه گشتاور پیچ ها

مهمترین عامل در محاسبه گشتاور پیچ ها  میزان استحکام تسلیم  (proof load)  پیچ می باشد.
مقدار گشتارو وآرده بر هر پیچ نباید بیش از 80% استحکام تسلیم آن پیچ باشد.
75% مقدار مناسبی برای این محاسبه است.
کلاس استحکامی پیچ ها معمولا بر روی آنها حک شده است. مانند 4.6 / 4.8 / 5.6 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9

برای آگاهی از میزان استحکام تسلیم پیچ ها  میتوان به استانداردهای مربوطه نظیر ISO 898-1 ,ASTM A193, ASTM A320 مراجعه نمود.

فرمول محاسبه گشتاور پیچ ها

T= c D F                            

T= N/mm or inch pounds or foot pound force ⇒   Torque required
C= µ %  ⇒ Efficient of fraction constant
D = mm  ⇒ Nominal Bolt Diameter
F = N/mm – in/lb ⇒  Bolt tension Desired

در این رابطه ⇓

C = 0.2 ضریب اصطکاک برای رزوه های فولادی
C = 0.16 ضریب اصطکاک برای رزوه با پوشش کادمیوم و داکرومات
C = 0.16 – 0.17 ضریب اصطکاک برای رزوه های روغن کاری شده

نیروی F ( نیروی کلمپ یا clampload  ) برابر با 75%  نیروی استحکام تسلیم گرید و کلاس پیچ و مهره ها می باشد.

مثال برای محاسبه گشتارو پیچ

پیچ   M16 x 80 – 8.8 بدون استفاده از روغن

T = 0.2 x 16 x 68250 = 218400 N/mm ÷ 1000 = 218.4 N/m­­

 

باید توجه داشت که در صورت استفاده از روغن ضریب اصطکاک کاهش می یابد.
در این صورت ضریب اصطکاک را  0.16 محاسبه می نماییم.
جدول ذیل حداکثر گشتاور اعمالی را با ضریب 0.2 نشان داده است.
در صورت استفاده از روغن مقدار 10% از این اعداد کسر گردد.
ضمنا گشتاور برای رزوه های ریز و درشت یکسان در نظر گرفته شده است.

 

 

 

Summary
Review Date
Reviewed Item
صنایع پیچ و مهره پایا
Author Rating
51star1star1star1star1star