جدول گشتاور لازم جهت بستن پیچ و مهره های فولادی - توجه : در صورت استفاده از روغن مقدار 10% از اعداد ذکر شده کسر گردد.
12.910.99.8 & 8.84.84.6 Relative Strength Marking
Max Torque N/mMax Torque N/mMax Torque N/mMax Torque N/mMax Torque N/mNominal Bolt Size mm
221.30.70.5M 3
54.531.51.1M 4
109632.5M 5
1815105.54M 6
453525139.5M 8
8575502519M 10
150130854535M 12
2402051407550M 14
37031521511580
M 16
510435305160110M 18
725620435225160M 20
985840590305215M 22
12551070750390275M 24
183515651100565400M 27
249021301495770545M 30