وزن مهره شش گوش DIN 934
وزن واحد – گرمسایز مهره – میلی متر
0.293
0.684
15
2.176
4.558
1010
14.7112
21.5514
29.2416
41.6718
55.5620